top of page

REGULAMIN KURSU ONLINE KAMERA

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Kursie Online Kamera (dalej: „Kurs”), dotyczącym kształcenia internetowego.

 2. Kurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: onlinekamera.pl (dalej: „Serwis”). W przypadku Uczestników, Kurs obejmuje ponadto warsztaty stacjonarne.

 3. Zarządcą Serwisu jest Avia Artis Maciej Marczewski z siedzibą w Piekarach, ul. Parkowa 2, 96-320 Mszczonów NIP: 5213086502, zwana dalej "Zarządcą".

 4. Organizatorem Kursu jest Fundacja Szkoła Wajdy z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000056464, posiadająca NIP: 5213168447, REGON: 017400516, zwana dalej „Organizatorem”.

 5. W przypadku Uczestników, Kurs trwa od listopada do sierpnia roku następnego. W przypadku Wolnych Słuchaczy kurs trwa przez rok od daty rejestracji Wolnego Słuchacza.

 6. Udział w Kursie jest odpłatny.

 7. W celu wzięcia udziału w Kursie, należy dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową: Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Safari.

 8. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java Script oraz akceptacji plików cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu określa Polityka plików cookies, dostępna w ramach Serwisu.

 9. Serwis oraz wszystkie jego elementy, fragmenty oraz nazwa podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa.

 II. Ogólne zasady udziału w Kursie

 1. W Kursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada polskie obywatelstwo i ukończyła 15 rok życia. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Kursie wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. Organizator oraz Zarządca przewidują dwie opcje uczestnictwa w Kursie: Uczestnik Kursu (dalej: „Uczestnik”) oraz Wolny Słuchacz (dalej „Słuchacz”).

 3. W celu wzięcia udziału w Kursie, należy:

 - opłacić dostęp do formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu;

 - wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Serwisu;

 - zaakceptować niniejszy Regulamin oraz politykę plików cookies Serwisu.​

 4. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 3, Zarządca wysyła na adres e-mail osoby zgłaszającej wiadomość z potwierdzeniem jego przyjęcia.

 5. W Kursie może wziąć udział do 15 Uczestników.

 6. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Kursie w roli Uczestnika uczestniczą w procesie rekrutacyjnym, który polega na analizie nadesłanych przez kandydatów prac, podczas obrad komisji egzaminacyjnej. Każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym zobowiązana jest do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych 00/100), płatne za pośrednictwem bramki płatniczej PayU lub PayPal na stronie Serwisu, na konto Zarządcy.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą publikowane w Serwisie lub przesyłane bezpośrednio do osób zainteresowanych pocztą elektroniczną.

 8. Prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Kursie określa niniejszy Regulamin oraz umowa, o której mowa w pkt III.1. Prawa i obowiązki Słuchacza w związku z jego udziałem w Kursie określa niniejszy Regulamin.

 9. Zarządca zastrzega, że w przypadku osoby, która dokonała zgłoszenia do udziału w Kursie w roli Uczestnika, wysłanie przez Zarządcę potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, oznacza wyłącznie potwierdzenie możliwości wzięcia przez tę osobę udziału w procesie rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem uiszczenia wskazanej tam opłaty. Umowy dotyczące udziału w kursie w roli Uczestnika Organizator będzie zawierać z osobami, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji, w formie pisemnej.

 10. Umowa dotycząca udziału w Kursie w roli Uczestnika, powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 14 dni od powiadomienia osoby zakwalifikowanej do udziału w Kursie w roli Uczestnika o pozytywnym wyniku rekrutacji. Niezawarcie umowy z Organizatorem przed upływem wskazanego wyżej terminu z przyczyn leżących po stronie osoby zakwalifikowanej, uznaje się za jej rezygnację z Kursu.

 11. Umowa pomiędzy Organizatorem a Słuchaczem o świadczenie usług określonych w pkt IV.2, zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Słuchacza potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem pkt. IV.4.

 12. Każda osoba biorąca udział w Kursie zobowiązuje się korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności nie dostarczać jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym, w szczególności, treści naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Zasady udziału Uczestnika w Kursie

 1. Udział w Kursie w roli Uczestnika może wziąć osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji, zawarła z Organizatorem pisemną umowę dotyczącą jej udziału w Kursie w roli Uczestnika oraz uiściła opłatę za Kurs w wysokości wskazanej w pkt III.3.

 2. Zakres usług świadczonych przez Organizatora oraz Zarządcę na rzecz Uczestnika w związku z jego udziałem w Kursie obejmuje:

 - udostępnienie indywidualnego konta Uczestnika w Serwisie („Konto Uczestnika”);

 - udostępnienie, w ramach Konta Uczestnika, wideo-wykładów wprowadzających i podsumowujących dane sekcje tematyczne, zgodnie z harmonogramem i tematyką Kursu;

 - udostępnienie plików i pomocy naukowych, niezbędnych do wykonania zadań domowych;

 - udostępnienie funkcjonalności pozwalającej na przesyłanie zadań domowych, wyznaczonych przez Wykładowców;

 - udostępnienie wideo-komentarzy Wykładowców, dotyczących zadań domowych wszystkich Uczestników;

 - udostępnienie kontaktu między Uczestnikami oraz Organizatorem za pośrednictwem forum Kursu;

 - zorganizowanie trzech warsztatów filmowych, trwających dwa dni i odbywających się w Warszawie w siedzibie Organizatora. Organizator nie pokrywa kosztów, transportu, zakwaterowania i pobytu Uczestników w Warszawie, podczas trwania warsztatów.

 3. Koszt udziału Uczestnika w Kursie wynosi 1000 PLN, płatne do dnia 31 października 2020 na nr konta wskazany przez Zarządcę. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

 4. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz wniesieniu przez Uczestnika opłaty za Kurs w wysokości określonej w ust. 3, Zarządca udostępnia Uczestnikowi dane dostępowe do Konta Uczestnika.

 5. W związku ze swoim udziałem w Kursie, Uczestnik zobowiązuje się do:​

 - umieszczania informacji o odbytym Kursie w notkach biograficznych, materiałach prasowych i promocyjnych dotyczących Uczestnika i jego twórczości w okresie trwania Kursu i po jego zakończeniu, a w szczególności we wszelkich materiałach promocyjnych/napisach końcowych projektu filmowego rozwijanego w ramach Kursu. Organizator może odstąpić od tego wymogu. Na żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązany jest do niezamieszczania tej informacji w ww. publikacjach;

 - wyrażenia zgody na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku w celach promocyjnych Organizatora w formie fotografii, fotosów i materiałów filmowych z zajęć i planów zdjęciowych;

 - korzystania z wszelkich materiałów wideo oraz innych materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Organizatora oraz Zarządcę, wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w Kursie, w szczególności Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie kopiował ani nie rozpowszechni i nie udostępni osobom trzecim materiałów oraz filmów, o których mowa powyżej. W razie naruszenia przez Uczestnika zobowiązania, o którym mowa w niniejszym punkcie, Organizator będzie uprawniony do dochodzenia od Uczestnika kary umownej w wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia, oraz do podjęcia innych działań dopuszczonych prawem. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej;

 - stosowania się do zasad Kursu przedstawionych przez Opiekunów artystycznych lub osoby wyznaczone przez Organizatora oraz do wykonywania zadań wskazanych przez te osoby w zakresie niezbędnym do realizacji celów Kursu;

 - poszanowania dobrego imienia Organizatora, Zarządcy, Wajda Studio sp. z o.o. oraz Opiekunów artystycznych. Ponadto, podczas udziału w warsztatach, o których mowa w ust. 2 lit. g. Uczestnik zobowiązuje się zachować ład i porządek na terenie Szkoły;

 - wykonywania prac zgodnie z ustalonym przez Organizatora programem oraz terminowego wykonywania zadań wskazanych przez prowadzących zajęcia. W przypadku niewywiązania się z ww. czynności Organizator ma prawo do wstrzymania prac nad scenariuszem Uczestnika i/lub odmówić wydania dyplomu ukończenia Kursu;

 - złożenia zapewnienia, że w wypadku realizacji scenariusza, który był rozwijany w ramach Kursu, w napisach końcowych filmu wyświetlona zostanie informacja o treści: „Projekt rozwijany w ramach Programu Online Kamera 2020/2021 organizowanego przez Fundację Szkoła Wajdy”.

 6. Uczestnik zapewnia, że wszelkie materiały literackie przekazane przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Kursie, w szczególności scenariusz i zadania domowe, będą wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika i nie będą naruszać praw osób trzecich.

 7. W związku z udziałem w Kursie Uczestnik, na życzenie Organizatora, zobowiązuje się do napisania krótkiej relacji lub recenzji, według wyboru Uczestnika, z jego udziału w Kursie, przy czym relacja taka może przybrać formę wypowiedzi zarejestrowanej przy pomocy kamery udostępnionej przez Organizatora i przez wyznaczonego operatora.

 IV. Zasady udziału Słuchacza w Kursie

 1. Udział w Kursie w roli Słuchacza może wziąć osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która uiściła opłatę za Kurs w wysokości wskazanej w pkt IV.3.

 2. Zakres usług świadczonych przez Organizatora oraz Zarządcę na rzecz Słuchacza obejmuje:

 - udostępnienie indywidualnego konta Słuchacza w Serwisie („Konto Słuchacza”);

 - udostępnienie, w ramach Konta Słuchacza, szesnastu wideo-wykładów, zgodnych z tematyką Kursu.

 3. Koszt udziału Słuchacza w Kursie wynosi 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100), płatne za pośrednictwem bramki płatniczej PayU lub PayPal na stronie Serwisu, na konto Zarządcy.

 4. Zarządca udostępnia Słuchaczowi dane dostępowe do Konta Słuchacza po odnotowaniu wpłaty kwoty wskazanej w ust. 3.

 5. W związku ze swoim udziałem w Kursie, Słuchacz zobowiązuje się do:​

 - umieszczania informacji o odbytym Kursie w notkach biograficznych, materiałach prasowych i promocyjnych dotyczących Słuchacza i jego twórczości w okresie trwania Kursu i po jego zakończeniu. Organizator może odstąpić od tego wymogu. Na żądanie Organizatora Słuchacz zobowiązany jest do niezamieszczania tej informacji w ww. publikacjach;

 - korzystania z wszelkich materiałów wideo oraz innych materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Organizatora oraz Zarządcę, wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w Kursie, w szczególności Słuchacz zobowiązuje się, że nie będzie kopiował ani nie rozpowszechni i nie udostępni osobom trzecim materiałów oraz filmów, o których mowa powyżej. W razie naruszenia przez Słuchacza zobowiązania, o którym mowa w niniejszym punkcie, Organizator będzie uprawniona do dochodzenia od Słuchacza kary umownej w wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia oraz podjęcia innych działań dopuszczonych prawem. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej;

 - stosowania się do zasad Kursu przedstawionych przez Opiekunów artystycznych lub osoby wyznaczone przez Organizatora;

 - do poszanowania dobrego imienia Organizatora, Zarządcy, Wajda Studio sp. z o.o. oraz Opiekunów artystycznych.

 6. Umowa ze Słuchaczem zostaje zawarta na czas jednego roku od daty rejestracji Słuchacza, z zastrzeżeniem, że zobowiązania, o których mowa w ust. 5 lit. a, b i d powyżej obowiązują Słuchacza także po jego zakończeniu.

 7. W związku z udziałem w Kursie Słuchacz, na życzenie Organizatora, zobowiązuje się do napisania krótkiej relacji lub recenzji, według wyboru Słuchacza, z jego udziału w Kursie, przy czym relacja taka może przybrać formę wypowiedzi zarejestrowanej przy pomocy kamery udostępnionej przez Organizatora i przez wyznaczonego operatora.

 V. Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy

 1. Słuchacz będący konsumentem może odstąpić do umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W celu realizacji tego uprawnienia, Słuchacz może skorzystać z formularza dostępnego tutaj.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy z Uczestnikiem lub Słuchaczem w trybie natychmiastowym, w razie:

 - rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika lub Słuchacza, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechnienia materiałów lub filmów z naruszeniem zobowiązań określonych, odpowiednio, w pkt III.5c i pkt IV.5b, lub nieprawdziwości zapewnienia, o którym mowa w pkt III.6;

 - umieszczenia przez Uczestnika na forum internetowym Kursu wypowiedzi wulgarnych lub naruszających dobra osobiste innych Uczestników, opiekunów artystycznych, wykładowców, Organizatora, Zarządcy lub Wajda Studio sp. z o.o.

 VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników/Słuchaczy oraz osób zainteresowanych wzięciem udziału w Kursie, które dokonały zgłoszenia rejestracyjnego jest Avia Artis Maciej Marczewski z siedzibą w Piekarach, ul. Parkowa 2, 96-320 Mszczonów NIP: 5213086502.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 - imię i nazwisko, 

 - adres e-mail, 

 - numer telefonu, 

 - zdjęcie (zawierające wizerunek),

 - adres do korespondencji – w przypadku złożenia reklamacji.

 3. Celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 - w stosunku do Uczestników/Słuchaczy – nawiązanie i realizacja umowy dotyczącej udziału Uczestnika/Słuchacza w Kursie oraz organizacja i realizacja Kursu;

 - w stosunku do osób ubiegających się o udział w Kursie – przeprowadzenie procesu rekrutacji Uczestników/Słuchaczy na Kurs.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

 - w stosunku do Uczestników/Słuchaczy – wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik/Słuchacz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”), 

 - w stosunku do osób ubiegających się o udział w Kursie – wyraźna zgoda tych osób (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

 - usunięcia danych osobowych,

 - ograniczenia przetwarzania,

 - przenoszenia danych,

 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

 - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy jedynie osób ubiegających się o udział w Kursie, przy czym nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednak wycofanie zgody uniemożliwi udział w rekrutacji, a następnie w Kursie. 

 6. W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych będą pracownicy i współpracownicy Fundacji Szkoła Wajdy oraz osoby przez nie zatrudnione, w tym podmioty zajmujące się obsługą księgową, prawną i  informatyczną Administratora.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz realizacji kursu/kursów, a później przez okres niezbędny do obrony istotnych interesów oraz roszczeń Administratora.

 8. Podanie danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osoby zainteresowane udziałem w Kursie jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i realizacji Kursu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi utworzenie w Serwisie konta dla Uczestnika/Słuchacza i wzięcie udziału w Kursie.

 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą podlegać profilowaniu.  

VII. Reklamacje

 1. Osobie biorącej udział w Kursie przysługuje prawo złożenia reklamacji, jeżeli świadczenia/usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Organizatora lub Zarządcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@onlinekamera.pl, lub, w postaci papierowej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Kurs Online Kamera – reklamacja”.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko zgłaszającego, jego adres do korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z wnioskami co do sposobu usunięcia nieprawidłowości.

 4. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres e-mail składającego reklamację podany przy rejestracji w Serwisie. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zarządca zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. W związku z dokonywaniem wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być czasowo wyłączony lub ograniczony.

 2. O przerwach technicznych w działaniu Serwisu i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Zarządcę, Zarządca będzie informował Uczestników / Słuchaczy poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w ramach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem. O przerwach technicznych nie planowanych przez Zarządcę i niezależnych od jego działań, Zarządca powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

 3. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, o których  poinformuje osoby biorące udział w Kursie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy Uczestnik lub Słuchacz nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, jest uprawniony do rozwiązania umowy zawartej z Organizatorem przed datą wejścia zmian w Regulaminu w życie, w drodze złożenia Organizatorowi stosownego oświadczenia. Brak rozwiązania umowy przed upływem powyższego terminu uznaje się za wyrażenie zgody na zmiany Regulaminu.

 4. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich.

 5. Wątpliwości co do treści Regulaminu będą wyjaśniane przez Organizatora, udzielającego w tym zakresie informacji telefonicznych lub e-mailowych: tel/fax (22) 851 10 56; (22) 851 10 57; e-mail: biuro@onlinekamera.pl

bottom of page